Naturreservatet 2010

Naturreservatet

Enligt skötselplanen över naturvårdsområdet Beddinge Strandhed skall en gemensam fältbesiktning utföras för genomgång av de åtgärder och den skötsel som erfordras för vården och tillsynen av naturvårdsområdet Beddinge Strandhed. Fältbesiktning av Beddinge Strandhed genomfördes den 6 oktober 2010.

Närvarande vid fältbesiktningen:
Torsten Appelgren, Östra Beddingestrands Vägförening (Bortforsling av slyet)
Jörgen Nilsson, Länsstyrelsen i Skåne län
Per-Arne Johansson, Miljöförvaltningen, Trelleborg
Jan-Erik Hansson, entreprenör Östra Beddingestrands Vägförening
Majvi Roskvist, Naturskyddsföreningen i Trelleborg
Cathrine Ek, kommunekolog Trelleborgs kommun

Följande noterades:

Bortforsling av sly
Bortforsling av sly, ris m m har inneburit ökade kostnader för Vägföreningen. Länsstyrelsen kommer därför att öka anslaget för skötseln av området med 5000 kr.

Slåtter och slybekämpning
Det har överenskommits att slåtter skall ske inom området på de ställen där vegetationen är hög. De åtgärder med slåtter som årligen ägt rum har haft effekt då mängden skräppor och den höga vegetationen har minskat. Fortfarande föreligger behov av slåtter där vegetationen är hög och där skräppor växer upp. Små tallar och björkar som har slagit upp inom reservatsområdet måste tagas bort för att bevara områdets karaktär av hedmark. Vid fältbesiktningen noterades att ett antal delområden som är i behov av slåtter och borttagande av olämplig vegetation. I de områden där slåtter skall genomföras bör slåttern av oönskad vegetation ske före 1 juli, d v s innan växterna har hunnit gå i frö. Även om sen slåtter (oktober) kan accepteras är det lämpligt att slåtter även sker vid midsommartid. Höet vid slåttern bör bortforslas för att utarma marken och gynna hedmarksfloran.

Längs stigen i norra delen av reservatet
Slåtter har ägt rum i ett stort område med högt gräs intill stigen för att gynna hedmarksfloran. Krypvidebestånd har huggits. Inom området som slåttrats kommer ett område att jordfräsas. Därigenom kan den kraftiga grässvål som bildats tunnas ut för att gynna hedmarksfloran. Även möjligheterna till eldning av ett mindre område där det förekommer grässvål ska undersökas. Samtidigt kommer möjligheter att elda slyet att undersökas. Eldning bör ske i februari – mars och vid sådan tidpunkt att inte olägenhet orsakas närboende. Tillstånd från bl a räddningstjänsten erfordras. Information om de olika åtgärderna kan ske bl a på hemsidan samt via skyltar. Cathrine Ek kan hjälpa till med att ta fram skyltar. Inom naturvardsområdet har vide haft en benägenhet att breda ut sig. Videt växer med stammen under mark och har stark tendens att sprida sig. För att motverka ytterligare spridning av videt kommer Vägföreningen fortsätta att ta bort videt, eller på de ställen där detta skulle innebära stora ingrepp, att utarma videt under en längre tid genom slåtter.

Sanddynerna längs stigen vid stranden
Små tallar bör fortsätta att avlägsnas. Mjölkörtsbestånd intill strandstigen österut bör slås företrädesvis innan de hunnit fröa. Rotskott efter lönn ska tas bort.

Bäcken
Bäckfåran behöver rensas även i bottnen. Föreskrifterna medger rensning av bäckfåran vid behov med skonsam teknik. Separat anmälan ska lämnas till Länsstyrelsen, blankett finns på länsstyrelsens hemsida.

Västra gränsen av reservatet
Röjning av sly (bl a mjölkört) har skett längs gränsen mot väster.

Reservatsingången i väster
Tallar som riskerat att falla mot intilliggande hus har tagits bort.

Pumphuset
Söder och öster om pumphuset har slåtter och borttagande av sly och björk ägt rum.

Provyta på heden
På en l0 x 10 m stor yta, där tidigare gödsling förekommit (mitt för skylt ”toalett”)
och där vegetationen är tät, bör växtligheten avlägsnas och marken röras om.

Övrigt
Jan-Erik Hansson informerar Torsten Appelgren ordförande Östra Beddingestrands Vägförening om fältbesiktningen.

Per-Arne Johansson
Miljöförvaltningen
Trelleborgs kommun
tel 0410/733243

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *