Stadgar

Stadgar för Östra Beddingestrands Vägförening

Stadgar för Östra Beddingestrands vägförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla.

Kommun: Trelleborg                                                    Län: Skåne


 • 1 Företagsnamn

Föreningens företagsnamn är Östra Beddingestrands vägförening

 • 2 Samfälligheter

Föreningen förvaltar Lilla Beddinge GA:4.

 • 3 Grunderna för förvaltningen

Samfälligheten ska förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

 • 4 Medlem

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under § 2.

 • 5 Styrelse säte, sammansättning  

Styrelsen ska ha sitt säte i Trelleborgs kommun.
Styrelsen ska bestå av 5 till 7 ledamöter och 2 till 4 suppleanter.

 • 6 Styrelseval

Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämma fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är två år och för suppleant ett år. Om helt ny styrelse väljs på föreningsstämman ska 2 ledamöter väljas på ett år. Övriga ledamöter ska väljas på 2 år.
Föreningsstämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

 • 7 Styrelse kallelse till sammanträde

Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde ska ske minst 7 dagar före sammanträdet. Kallelsen ska innehålla uppgifter om de ärende som ska tas upp på sammanträdet. Suppleanterna ska inom samma tid underrättas om sammanträdet och de ärenden som ska tas upp på detta. Ledamot, som är förhindrad att närvara, ska genast meddela detta till ordföranden, som är skyldig att omedelbart kalla en suppleant i ledamotens ställe. Suppleant som inte ersätter frånvarande styrelseledamot har rätt att närvara vid sammanträdet, men har inte rösträtt.

 • 8 Styrelse beslutsförhet, protokoll                  

Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder av detta ska styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ledamöter infunnit sig till sammanträdet.

Ett ärende som inte stått i kallelsen får avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och överens om beslutet.

En fråga får avgöras utan att kallelse har skett om samtliga styrelseledamöter är överens om beslutet.

Den som har deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot beslutet. Sådan reservation ska anmälas före sammanträdets slut.

Protokoll ska föras över de ärenden där styrelsen har fattat beslut. Protokollet ska innehålla datum, deltagande styrelseledamöter och suppleanter, en kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet ska justeras av en eller flera utsedda justeringspersoner.

 • 9 Styrelse, förvaltning 

Styrelsen ska:

 1. förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar
 2. föra redovisning över föreningens räkenskaper
 3. föra förteckning över deltagande fastigheter, deras andelstal och ägare
 4. årligen till ordinarie föreningsstämma avge förvaltningsberättelse över föreningen verksamhet och ekonomi
 5. om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren
 6. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om hur styrelsens ska sköta föreningens angelägenheter.
 • 10 Revision

För granskning av styrelsens förvaltning ska medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 1 revisor och 1 suppleant. Revisionsberättelse ska överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

 • 11 Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1:a april till 31:e mars.

 • 12 Underhålls- och förnyelsefond

Till föreningens underhålls- och förnyelsefond ska årligen avsättas minst 15 000 kronor. Styrelsen ska upprätta en underhålls- och förnyelseplan. Den ska innehålla de upplysningar som är av betydelse för att fondavsättningarnas storlek ska kunna bedömas.

 • 13 Föreningsstämma 

Ordinarie föreningsstämma ska årligen hållas under juli månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan utlysa en extra föreningsstämma när den anser att detta behövs. I fråga om medlemmars rätt att begära en extra stämma gäller 47 § tredje stycket SFL. Om föreningsstämma ska godkänna uttaxering ska styrelsen ge medlemmarna tillfälle att från det att kallelsen har skett ta del av debiteringslängd, som visar det belopp som ska uttaxeras, vad varje medlem ska betala och när betalning ska ske. Från det att kallelse har gått ut till ordinarie föreningsstämma fram till det att stämman hålls ska dessutom en förvaltningsberättelse och en revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt en utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för medlemmarna att ta del av.
 
§ 14 Kallelse till stämma 

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Det ska ske genom e-mail, utdelning eller post. Kallelse ska ske senast 14 dagar före föreningsstämman. I kallelsen ska anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som ska förekomma på stämman, uppgift om den plats där de handlingar som anges i 13 § finns tillgängliga. Styrelsen ska även se till att andra meddelanden än kallelser kommer till medlemmarnas kännedom genom e-mail, utdelning eller post.

 • 15 Motioner

En medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. En motion, som ska behandlas på ordinarie stämma, ska vara styrelsen tillhanda senast under maj månad. Styrelsen ska bereda de motioner som kommit in och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen, se ovan under 13 §.

 • 16 Dagordning vid stämma

Vid ordinarie stämma ska följande ärenden behandlas:

 1. val av ordförande vid stämman och stämmoordförandes val av protokollförare
 2. upprättande och godkännande av röstlängd
 3. val av en eller två justeringsmän, tillika rösträknare
 4. prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. godkännande av dagordningen
 6. framläggande av styrelsens och revisorernas berättelser
 7. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 8. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 9. fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
 10. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 11. val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
 12. val av revisor och revisorssuppleant
 13. val av valberedning
 14. informations- och frågestund
 15. meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt.

Vid extra stämma ska ärenden under punkt 1, 2, 3, 4, 8 och 15 behandlas.

 • 17 Fördelning av uppkommet överskott

Om stämman beslutar om att fördela överskott som uppkommit ska fördelning ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.

 • 18 Stämmobeslut

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning (votering) begärs. Ifråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52 § SFL. Vid en omröstning ska de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för röstresultatet antecknas i protokollet. Personval ska ske med slutna sedlar om någon begär det.

 • 19 Flera verksamhetsgrenar
  (Paragrafen är inte tillämplig i det här fallet)
 • 20 Protokolljustering, tillgänglighållande

Protokollet från stämman ska justeras och hållas tillgängligt för medlemmarna senast två veckor efter stämman.