Stadgar

Sammanträdesdatum
2000-07-25

Sammanträdesledare

Ärende

Stadgar för Östra Beddingestrands vägförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dess stadgar.

Kommun: Trelleborg                                                    Skåne län


§ 1  Firma

Föreningens firma är Östra Beddingestrands vägförening

§ 2 Samfälligheter

Föreningen förvaltar Lilla Beddinge GA:4.

§ 3 Grunderna för förvaltningen

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

§ 4 Medlem

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under § 2.

§ 5 Styrelse säte, sammansättning  

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Trelleborgs kommun.
Styrelsen skall bestå av 3 till 5 ledamöter och 2 till 4 suppleanter.

§ 6 Styrelse val

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är 2 år och för suppleant ett år. Första gången val äger rum skall 2 ledamöter väljas på ett år, då styrelsen består av 5 eller 4 ledamöter. Annars, då styrelsen består  av 3 ledamöter, väljs 1 ledamot på ett år.
Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§ 7 Styrelse kallelse till  sammanträde, föredragningslista

 

Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde skall ske minst 7 dagar före sammanträdet. Kallelse skall innehålla uppgift om före-kommande ärenden.Suppleanterna skall inom samma tid underrättas om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet, men har inte rösträtt.

 
§ 8 Styrelse beslutförhet, protokoll                  

 

Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Under hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.

Som styrelses beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig.

Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredje-delar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§ 9 Styrelse, förvaltning 

Styrelsen skall:
1        förvalta samfälligheten och förenings tillgångar,
2        föra redovisning över föreningens räkenskaper,
3        föra förteckning över deltagande fastigheter, deras andelstal och ägare,
4        årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens,
verksamhet och ekonomi,
5        om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på
olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i
alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren,
6        i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av
föreningens angelägenheter.

§ 10 Revision

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 1 revisor och 1 suppleant. Mandatperioden är 2 år. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§ 11 Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1:a april till 31:e mars.

§ 12 Underhålls- och förnyelsefond

Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst 15000 kronor.

§ 13 Föreningsstämma 

Ordinarie stämma skall årligen hållas under juli månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st. lagen om förvaltning av samfälligheter. Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.
 
§ 14 Kallelse till stämma 

Styrelsen kallar till stämma. Det skall ske skriftligen. Kallelse skall ske senast 14 dagar före sammanträdet. I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman, uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga. Styrelsen skall tillse att andra meddelanden kommer till medlemmarnas kännedom skriftligen.

§ 15 Motioner

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under maj månad. Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§ 16 Dagordning vid stämma

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:
1        val av ordförande för stämman
2        val av sekreterare för stämman
3        val av två justeringsmän
4        styrelsens och revisorernas berättelse
5        ansvarsfrihet för styrelsen
6        framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar
1        ersättning till styrelsen och revisorerna
2        styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
3        val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
4        val av revisorer och suppleanter
5        fråga om val av valberedning
6        övriga frågor
7        meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.
Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6, 13.

§ 17 Disposition av avkastning

I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.

§ 18 Stämmobeslut

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. Ifråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om förvaltning av samfälligheter. När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet. Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§ 19 Flera verksamhetsgrenar
(Paragrafen är inte tillämplig i det här fallet)

§ 20 Protokolljustering, tillgänglighållande

Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna. Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan.