Gemensam fältbesiktning 2009

Enligt skötselplanen över naturvårdsområdet Beddinge Strandhed skall en gemensam fältbesiktning utföras för genomgång av de åtgärder och den skötsel som erfordras för vården och tillsynen av naturvårdsområdet Beddinge Strandhed. Fältbesiktning av Beddinge Strandhed genomfördes den 2 oktober 2009.
Närvarande vid fältbesiktningen:
Lars Knutsson, Länsstyrelsen i Skåne län
Per-Arne Johansson, Miljöförvaltningen, Trelleborg
Jan-Erik Hansson, entreprenör Östra Beddigestrands Vägförening

Majvi Roskvist, Naturskyddsföreningen i Trelleborg
Följande noterades:
Slåtter och slybekämpning
Det har överenskommits att slåtter skall ske inom området på de ställen där vegetationen är hög. De åtgärder med slåtter som årligen ägt rum har haft effekt då mängden skräppor och den höga vegetationen har minskats. Fortfarande föreligger behov av slåtter där vegetationen är hög och där skräppor växer upp. Små tallar och björkar som har slagit upp inom reservatsområdet måste tagas bort för att bevara områdets karaktär av hedmark.
Vid fältbesiktningen noterades ett antal delområden som är i behov av slåtter och borttagande av olämplig vegetation.
Pumphuset
Liksom tidigare år bör i söder och öster om pumphuset slåtter och borttagande av sly och björk ske.
Reservatsingången vid väg 52 (Manetvägen)
Torkade bergtall och tysk lönn (zykomora lönn) har tagits bort. Rotskott efter lönnen ska tas bort.
Reservatsingången i väster
En tall som var på väg att falla mot intilliggande hus har tagits bort och även den andra tallen bör avlägsnas.
Västra gränsen av reservatet
Liksom föregående år bör röjning av sly (bl a mjölkört) ske längs gränsen mot väster. Slyet skall samlas upp och bortföras. Möjlighet till eldning av slyet ska undersökas.
Sanddynerna längs stigen vid stranden
Små tallar bör avlägsnas. Vresrosbeståndet intill stranden bör begränsas i utbredning vilket lämpligen sker till våren. Ett mjölkörtsbestånd intill strandstigen österut bör slås.

 

Provyta på heden

På en 10 x 10 m stor yta, där tidigare gödsling förekommit och där vegetationen är tät, bör växtligheten avlägsnas och marken röras om.
Längs stigen i norra delen av reservatet
Slåtter bör ske av ett stort område med högt gräs intill stigen för att gynna hedmarksfloran. Krypvidebeståndet bör begränsas. En död tall bör tas bort.
I de områden där slåtter skall genomföras bör slåttern av oönskad vegatation ske före 1 juli,
d v s innan växterna har hunnit gå i frö. Även sen slåtter (oktober) kan accepteras. Det är lämpligt att höet vid slåttern bortforslas för att utarma marken och gynna hedmarksfloran.
Inom naturvårdsområdet har vide haft en benägenhet att breda ut sig. Videt växer med stammen under mark och har stark tendens att sprida sig. För att motverka ytterligare spridning av videt kommer Vägföreningen att ta bort videt, eller på de ställen där detta skulle innebära stora ingrepp, att utarma videt under en längre tid genom slåtter.

 

Bäcken
Bäckfåran har rensats.

 

ANNAT

 

Information

Det överenskoms att då större maskiner används för arbete med skötseln av området närboende informeras på lämpligt sätt.
Renhållning
Vid föregående besiktning påtalades smutsiga reservatsskyltar har rengjorts.
Övrigt
Jan Erik Hansson informerar Torsten Appelgren ordförande Östra Beddingestrands Vägförening om fältbesiktningen.
Per-Arne Johansson
Miljöförvaltningen
Trelleborgs kommun

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *