Om ÖBV

Föreningen bildades 1968 genom en förrättning av Lantmäteriverket enligt lagen om enskilda vägar. Föreningen övertog därmed nyttjanderätten för befintliga vägar samt ansvaret för ev. utbyggnad av nya vägar enligt förrättningskartan.

Vägarna norr och söder om riksväg 9 från kommungränsen i öster till Pärlvägen – Golfbanevägen i väster. Gränserna framgår av bifogade karta.

I samband med ny lagstiftning ombildades föreningen till en samfällighet 2002 med oförändrad plan. Medlemsavgiften fastställdes vid ombildningen av Lantmäteriet att avse nyttjandet av vägnätet av medlemmarna enligt följande tabell:

1 andel        – obebyggda tomter
1,5 andelar  – fastigheter med direktutfart till riksväg 9
2 andelar     – fastigheter för sommarboende

3 andelar     – fastigheter för åretruntboende.

Andelskostnaden fastställes vid årsstämman. Enligt beslut vid senaste årsstämman är andelskostnaden 400:-/andel och år.

Var vänlig uppmärksamma medlems skyldighet att anmäla ändrade ägarförhållande, ändrad boendeform för ändring av andelstal samt adressändring till föreningens kassör!

För nya medlemmar som tillkommer genom tomtdelning alt. anslutning till föreningen genom exploatering av tomtmark utgår en inträdesavgift med f.n. kronor 10.000.

Föreningen ansvarar för framkomligheten på vägarna genom underhåll och reparation av vägbanorna, dammbindning, röjning av växtlighet på vägmark samt vinterväghållning dvs snöröjning.

Föreningen är dessutom skötselansvarig för naturreservatet söder om riksväg 9 mellan Barkborrarvägen – Flaskpostvägen ( gamla golfbanan). ÖBV har under de senaste åren erhållit bidrag för skötseln av Trelleborgs kommun med kronor 30.000/år.

Kontinuerligt underhåll av vägnätet och naturreservatet sker genom föreningens entreprenör Jan-Erik Hansson med firman Erikslunds Gräv.

Vi vill påtala att det är fastighetsägarnas skyldighet att ta bort grenar från träd och buskar på tomtmark som sticker ut på vägarna. Vägrenarna framför fastigheterna skötes av ägarna för gemensam trevnad! Intrång på vägmark får endast ske efter tillstånd av styrelsen. Detta gäller även avverkning av  t.ex. träd och buskar. Nyplantering får ej heller ske på vägmark.

Styrelsen vill uppmana alla medlemmar att framföra sina fordon med respekt och hänsyn till omgivningen. Lagstadgad maxhastighet är 30 km men i många fall är denna hastighet också för hög.

Genom ett vänligt bemötande och omsorg mellan grannar och andra medlemmar i föreningen skapar vi tillsammans BEDDINGESTRAND  – ett samhälle med livskvalitet.