Protokoll fört vid årsmötet 2010 för Östra Beddingestrands Vägförening

Mötesdag: 28 juli 2010.
Plats: Bedinge Golfklubb
Antal närvarande medlemmar: 42
Antal närvarande styrelsemedlemmar: 7
Totalt antal närvarande: 49

§1 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna och speciellt representanter för
Mariedals Samfällighet och Beddinge Strandskyddsförening, ÖBV:s entreprenör samt WEB:mastern
för föreningens hemsidan.
§2 Val av ordförande och sekreterare för stämman.

Thorsten Appelgren valdes till ordförande och Anders Weibull till sekreterare.
§3 Godkännande av dagordning och röst- och debiteringslängder.

Dagordning, röst- och debiteringslängder godkändes.
§4 Val av två justeringsmän att även fungera som rösträknare vid votering.
Birgitta Hansson och Karl Köhler valdes till justeringsmän.
§5 Frågan om mötets behöriga utlysande.
Godkändes.
§6 Föredragning av styrelseberättelsen.
– Avtal angående cykel och gångväg med Trafikverket
Ordförande berättade om det avtalsförslag som finns mellan Trafikverket och ÖBV för den gång och
cykelled som innefattar Bergtalls/Klematisvägen och som går parallellt med Riksväg 9.
Leden börjar vid Guldvingevägen och går fram till Brunsbovägen. Trafikverket kommer att sätta
upp ett antal belysningsstolpar vid korsande vägar och kommer svara för kostnaderna för detta
och även för de framtida underhålls- och driftkostnaderna medan ÖBV svarar för övrig drift och
underhåll av leden med en årligt indexreglerad ersättning som för år 2011 kommer vara 5.000 kr.
Avtalet kommer att gälla 2×25 år och kommer därefter automatiskt förlängas i perioder om 5 år.
– Budgetförslag
En nästan balanserad budget föreslås. Andelskostnaderna höjs till 275 kr/andel för att uppnå
detta. En uppgörelse har uppnåtts med Mariedals Samfällighetsförening angående en höjd
slitageersättning. Denna innebär att ersättningen för 2010 blir 8.250 kr och 10.000 kr för år 2011.
– Nya ärenden efter utskick av verksamhetsberättelsen
– Östermarksvägen
Styrelsen menade att en diskussion måste föras med Östermarkens Samfällighet angående en
höjd ersättning för slitaget på Östermarksvägen. Trafiken på denna har ökat högst väsentligt
under det senaste året beroende på alltfler besökande till Katri. Bommen är bortagen vid
Linus länga och fler boende använder Östermarksvägen som en genväg till Lilla Beddinge.
Östermarksvägen har under åren dessutom flyttats och hamnat innanför tomtgränsen till sista
fastigheten på östra sidan av vägen före Linus länga. ÖBV kommer att begära ett möte med
berörda för att diskutera dessa frågor.
– Intrång i stranddynorna vid Rapsbaggevägens förlängning
En medlem har schaktat en gång genom dynorna för att sjösätta en båt vilket är förbjudet och
åtalbart. ÖBV är skyldig att återställa intrånget. En kontakt har redan tagits med
Länsstyrelsen för att klargöra hur denna återställning skall göras och kommer att återupptas
den 1/8 när alla behöriga är tillbaka från semester. Föreningen har garanterats en ersättning
för det arbete som måste utföras.
Verksamhetsberättelsen godkändes av stämman.
§7 Föredragning av revisorns berättelse samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
Göran Nilsson föredrog revisionsberättelsen. Stämman godkände densamma och beviljade styrelsen
ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
§8 Beslut om ersättning till styrelse och revisor.
Årsmötet beslutade om oförändrade ersättningar för styrelsen samt en arvodeshöjning till 900 kr till
revisorn.
§9 Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmarna.
Information om Beddinge Strandskyddsförening
Ingen motion från medlemmarna hade registrerats.
Styrelsen tog upp följande punkter:
• Föreningens hemsida
Styrelsen har på försök upprättat en hemsida för föreningen efter ett stämmobeslut föregående
år. En stor majoritet av de närvarande vid mötet uppgav att man har tillgång till dator och
Internet men alla hade ännu inte besökt hemsidan. De som hade gjort detta fann den mycket
informativ och bra. Stämman beslöt att föreningen skall fortsätta ha en hemsida.
• Samverkan med andra föreningar i Beddingestrand
Trelleborgs kommun har varit kallsinnig till många av de förslag till åtgärder som föreningen
föreslagit genom åren. Detta har bl. a. gällt förslagen att begränsa hastigheten till 30 km/t inom
området eller att utöka belysningen av cykelbanorna. De andra föreningarna i Beddingestrand
har haft liknande erfarenheter. Stämman uppdrog åt styrelsen att sammankalla dessa föreningar
för att diskutera om de är intresserade av att samverka för att mer kraftfullt kunna driva diverse
gemensamma frågor mot Trelleborgs kommun. Aktuella föreningar är bl. a. Beddingestrands
Villaägareförening, Västra Beddingestrands samfällighetsförening, Lilla Beddinge byalag,
Beddinge Strandskyddsförening och Bedinge Golfklubb.
Information om Beddinge Strandskyddsförening.
Patric Verhaegen och Claes Westlin informerade om de mål som Beddinge Strandskyddsförening har
och som bl. a. innebär att stoppa och förebygga stranderosion samt verka för en god havskvalité. Man
bearbetar Trelleborgs kommun för att de skall vidta åtgärder för att uppnå dessa syften men har
hitintills inte fått mycket gehör. Man kan ge sitt stöd till föreningen genom att bli medlem och/eller via
Facebook bli vän/gilla sidan Beddinge Strandskydd.
§10 Förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för verksamhetsåret 2010-04-01 – 2011-03-31.

Stämman godkände styrelsens förslag.
§11 Beslut om utdebitering för verksamhetsåret.

Stämman beslöt att utdebiteringen för verksamhetsåret 2010 – 2011 skall vara 275kr/andel och
inträdesavgiften för nya medlemmar oförändrat 6.000 kr.
§12 Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Eva Hyltén har på egen begäran lämnat styrelsen 1 år före hennes mandatperiod var slut.
Omval av ordinarie ledamöter
– Thorsten Appelgren. 1 år
– Jozita Erming 2 år
– Hans Odell 2 år
Fyllnadsval av ordinarie ledamot
– Anders Weibull 1 år
Nyval av ordinarie ledamot
– Malte Lönegård 2 år
Omval av suppleanter
– Gustaf Andler 1 år
– Bengt Dahlbom 1 år
– Ingemar Larsson. 1 år

 

§13Val av styrelseordförande på 1 år.
Thorsten Appelgren valdes till styrelseordförande
§14 Val av revisor samt suppleant.
Göran Nilsson valdes som revisor på 2 år och Tord Pålsson som revisorsuppleant på 2 år.
§15 Fråga om val av valberedning.
Roland Wilthorn valdes till enda representant i valberedningen. Mandatperioden är ett år.
Enligt stadgarna krävs ingen valberedning.
§16 Övriga frågor.
• Hårdgörning av yta på Cedervägen
En fråga ställdes vad som krävs för att få ett eventuellt beslut om en hårdgörning av
Cedervägens yta via asfaltering eller oljegrus.
Svar: En motion måste lämnas till ett årsmöte och stämman fattar därefter ett beslut. De boende
i fastigheterna utmed Cedervägen måste rimligen själva bekosta en hårdgörning om stämman
bifaller detta.
• Hög trafikintensitet på Harrisvägen med kraftig dammspridning som följd
En boende vid Harrisvägen hade räknat antalet parkerade bilar utmed Harrisvägen till 133 st en
solig dag. Den höga trafikintensiteten på denna väg leder till stort slitage och stor
dammspridning, det senare eventuellt beroende på att saltet inte sprids tillräckligt över hela
vägbredden.
Beslut: Entreprenören och den boende träffas för att besiktiga vägen och utröna hur saltningen
av denna kan förbättras. Styrelsen kontaktar dessutom Trelleborgs kommun för att kräva högre
kostnadsbidrag för underhållet av de vägar som föreningen har ansvaret för eftersom flera av
dessa används av icke boende för att de skall kunna nå Beddingestrands rekreationsområden.
• Vitmålning av stenar på gång- och cykelvägarna
Det finns stenar på gång- och cykelvägarna som utgör farthinder. Färgen på dessa har flagnat.
Beslut: Entreprenören målar dessa.
• Ordningsföreskrifter för hästar och hundar
Svar: Spillning efter hundar och hästar måste alltid plockas upp enligt föreningens
ordningsföreskrifter. De får inte vistas på stranden dagtid utan först efter 20:00 på kvällen och
fram till 08:00 på morgonen. Ridning på strandklitterna är förbjudet. En medlem har tagit fram
ett anslag för regler för ridning på vägar och stränder som kommer att sättas upp vid Linus
länga som information till alla ägare av inhysta hästar. Detta anslag kommer dessutom att
publiceras på hemsidan.
• Slitage av Ollonborrevägen pga av byggnation
Svar: Nybyggnation vid Ollonborrevägen medför ett extra slitage av vägen som tyvärr kommer
att innebära en olägenhet så länge detta pågår.

§17 Bestämmande av tid och plats för protokolljustering.
Justering av protokollet sker på Bedinge Golfrestaurang onsdagen 2009-08-11 kl 10.00.

§18 Mötets avslutande.
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat
samt önskade alla en fortsatt trevlig sommar.

Vid protokollet:
Anders Weibull                                   Thorsten Appelgren
Sekreterare                                         Ordförande

Justeras:
Birgitta Hansson                                  Karl Köhler

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *