Årsmötesprotokoll 2009

ÅRSMÖTE 2009-07-23 kl 18.00 på Rosengården

§1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna och
speciellt representanter för Mariedals Samfällighet samt föreningens
entreprenör.

§2 Val av ordförande och sekreterare för stämman.

Thorsten Appelgren valdes till ordförande och Eva Hyltén till
sekreterare.

§3 Godkännande av dagordning och röst- och debiteringslängder.

Dagordning, röst- och debiteringslängder godkändes.

§4 Val av två justeringsmän att även fungera som rösträknare vid
votering.

Rolf Lundström och Lennart Nyström valdes.

§5 Frågan om mötets behöriga utlysande.

Godkändes.

§6 Föredragning av styrelseberättelsen

Ordföranden informerade om aktuella händelser efter skrivningen av
verksamhetsberättelsen.
Tekn. förvaltningen begärde bygglov för flyttning av miljöstationen på
fotbollsplanen till Pärlvägen. Styrelsen ansåg det orimligt med denna
placering och avstyrkte ansökan. Förvaltningen har därefter dragit
tillbaka sin ansökan.
Styrelsens ansökan om bidrag till skötseln av naturreservatet har
beviljats av Länsstyrelsen med 20.000 kronor för verksamhetsåret 2009
– 2010. Vägverket har beviljat fortsatt statligt bidrag med 8.000 till
föreningen efter justerat årsmötesprotokoll.
Stämman godkände verksamhetsberättelsen.

§7 Föredragning av revisionsberättelse samt beviljande av
ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman godkände att revisionen för verksamhetsåret utförts av
föreningens revisorssuppleant, Tord Pålsson, i samarbete med extern
godkänd revisor.
Tord Pålsson föredrog därefter revisionsberättelsen. Stämman godkände
densamma och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

§8 Fråga om avtal med Vägverket beträffande upplåtande av
Bergtallsvägen att ingå i Sverigeleden.

Styrelsen beviljades mandat att förhandla och träffa
nyttjanderättsavtal för Vägverket avseende föreningens vägar
Bergtallsvägen – Klematisvägen gällande rubr, cykelled.

§9 Beslut om ersättning för styrelse och revisor.

Årsmötet beslutade om oförändrade ersättningar.

§10 Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmarna.

Ingen motion från medlemmarna hade registrerats.
Styrelsen gjorde en framställning beträffande fråga om upprättande av
hemsida på nätet för föreningen. Efter diskussion och begärd votering
beslöt stämman att styrelsen fick i uppdrag att upprätta en hemsida
för föreningen på prov under ett år. Utvärdering skall ske vid nästa
årsstämma.

§11 Förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för
verksamhetsåret 2009-04-01 – 2010-03-31.

Stämman godkände styrelsens förslag.

§12 Beslut om utdebitering för verksamhetsåret. Beslut om
inträdesavgiften för nya medlemmar.

Stämman beslöt att utdebiteringen för verksamhetsåret 2009 – 2010
skall vara 250:-/andel och inträdesavgiften för nya medlemmar
oförändrat kronor 6.000.

§13 Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Omval av ord. ledamot på 1år, Thorsten Appelgren.
Omval av ord. ledamot på 2 år, Eva Hyltén
Omval av suppleanter på 1 år, Gustaf Andler, Bengt Dahlbom, Ingemar
Larsson, Malte Lönngård.

§14Val av styrelseordförande på 1 år.

Thorsten Appelgren

§15 Fyllnadsval av revisor på 1 år.

Stämman entledigade föreningens revisor vald för år 2008 – 2010. Som
föreningens revisor för resterande mandatperiod valdes Göran Nilsson.

§16 Fråga om val av valberedning.

ValdesRoland Wilthorn, sammankallande samt Bengt Hansson och Hans
Lennart Jönsson som ledamöter. Mandatperioden för samtliga är ett år.

§17 Övriga frågor.

Ordföranden redogjorde för gåva till föreningen av fastigheten St.
Beddinge 65:1 omfattande ca 4000 kvadratmeter plats och vägmark i
anslutning till Vitgransvägen. Tidigare ägare är LENY AB och gåvan
överräcktes av företagets ägare, Lennart Nyström, som tackades med en
varm applåd.

§18 Bestämmande av tid och plats för justering av protokollet.

Beslöts äga rum på Bedinge Golfrestaurang lördagen 2009-08-08 kl 10.00.

§19 Mötets avslutande.

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat
samt önskade alla en fortsatt trevlig sommar.

Vid protokollet

Eva Hyltén
Sekreterare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *