Dockrosvägens utbyggnad

Lantmäteriförrättningen har nu vunnit laga kraft och styrelsen har börjat förbereda utbyggnaden. I första hand  har Lantmäterimyndigheten fått i uppdrag att sätta ut alla berörda gränser samt vägområdet. Denna utsättning är klar och vi har nu begärt ett kostnadsförslag för utbyggnaden enligt de förutsättningar som stipuleras i förrättningen. Styrelsen kommer att brevledes (eller via mail) informera de berörda fastighetsägarna om förutsättningen och villkoren för utbyggnaden.

Vägen beräknas färdigställas under innevarande år.

Efter Svea Hovrätts beslut att neka prövningstillstånd har förrättningen nu vunnit laga
kraft. Föreningen är därmed ålagd att ansvara för utbyggnaden. Kostnaderna skall fördelas på de berörda fastighetsägarna enligt förrättningsbeslutet. Styrelsen kommer att uppdraga till föreningns  entreprenör att ansvara för utbyggnaden. Enligt förrättningen skall vägen anläggas i direkt anslutning till den södra tomtgränsen för fastigheterna Stora Beddinge 44:4, 44:5 och del av 44:13. Vägområdet skall omfatta 6 meter söderut från de aktuella tomtgränserna. I samråd med kommunen och Lantmäteriet har styrelsen beslutat om utsättning av dessa fastigheters södra gräns. Styrelsen har uppdragit åt Lantmäterimyndigheten att ombesörja utsättningen. Kostnaden kommer att ingå i entreprenaden. Omedelbart efter att tomtgränserna är fastställda och därmed vägområdet kommer vägen att byggas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *