Årsmötesprotokoll 2013

Protokoll fört vid årsmötet 2013 för Östra Beddingestrands Vägförening.

Mötesdag: 17 juli 2013
Plats: Bedinge Golfklubb
fastigheter
Antal närvarande medlemmar:                              44        39
Antal närvarandemstyrelsemedlemmar:                  9          9
Totalt antal närvarande:                                         53        48
§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla medlemmar välkomna och speciellt Trelleborgs kommunalråd Ulf
Bingsgård.

§2 Val av ordförande och sekreterare för stämman.
Thorsten Appelgren valdes till ordförande och Anders Weibull till sekreterare för stämman.

§3 Godkännande av dagordning och röst- och debiteringslängder.
Dagordning, röst- och debiteringslängder godkändes.

§4 Val av två justeringsmän att även fungera som rösträknare vid votering.
Göran Ivarsson och Lars Lindskog valdes till justeringsmän.

§5 Frågan om mötets behöriga utlysande.
Godkändes.

§6 Föredragning av styrelseberättelsen.
Verksamhetsberättelsen fanns med i den kallelse som skickats ut till alla medlemmar. Några av de frågor som tas upp i denna diskuterades ytterligare under §17 Övriga frågor nedan.

Verksamhetsberättelse godkändes av stämman.
§7 Föredragning av revisorns berättelse samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
Föreningens revisor Göran Nilsson har gått igenom föreningens räkenskaper och funnit att bokföringen är föredömligt skött.
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

§8 Beslut om ersättning till styrelse och revisor.
Årsmötet beslutade att behålla samma årliga arvoden för styrelsens ledamöter dvs. 15 000 kr till ordföranden, 12 000 kr till sekreteraren och kassör, 1 000 kr till revisor samt 300 kr per möte för övriga styrelsemedlemmar och styrelsesuppleanter.

§9 Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmarna.
Två motioner har inkommit till årstämman:
  1. Hårdgörning av vägarna
  2. Införande av fartgupp för att dämpa hastigheten på vägarna
§9 .1 Hårdgörning av vägarna
Hårdgörning av vägarna har diskuterats vid tidigare årstämmor bl. a. vid stämman 2006. Till denna stämma tog Skanska fram en offert som de har uppdaterat inför detta möte. Kostnaden enligt denna blir ca 10 miljoner SEK vilket motsvarar omkring 10.000:- per fastigheter vilket får anses som en hög kostnad. En hårdgörning innebär dessutom att hastigheten på vägarna, som redan idag är ett problem, kommer öka ytterligare. ÖBV:s ansvarsområde har dessutom en karaktär som gör att grusvägar väl passar in.
 
Stämman beslöt att ingen hårdgörning skall ske.
 
§9 .2 Införande av fartgupp för att dämpa hastigheten på vägarna
En medlem föreslog i våras att ett gupp införs på Furuvägen där många fordon passerar och ofta med hög fart. Ett antal olyckor har inträffat på denna väg. Bl. a har en liten flicka blivit påkörd och måste besöka sjukhuset i Trelleborg och en mopedist har krockat med en bil och kastats upp på dess motorhuv.
Medlemmen rekommenderade ett gupp av typen Flexibump, se bilder nedan. Denna typ av gupp är tillverkat av gummimaterial till skillnad från de gupp som ÖBV infört på andra vägar som varit gjorda av grus och som slits ned efter ett tag och därför ständigt måste underhållas. Ett Flexibump gupp spikas fast i vägen. Vintertid kan det tas bort för att inte försvåra snöröjningen.
Styrelsen beslöt efter tagit kontakt med medlemmen att på försök omgående installera ett sådant gupp på Furuvägen. Erfarenheterna från Furuvägen har hitintills varit goda varför styrelsen föreslår, att i en takt som ekonomin tillåter, att fler sådana gupp införs där behov finns och de befintliga guppen gjorda av grus byts ut.
Trelleborgs kommun har redan beslutat att hastigheten skall vara max 30 km/timme inom kommunens tätbyggder vilket även innefattar ÖBV:s område. När detta har vunnit laga kraft krävs inga skyltar för att varna att ett gupp finns vilket medför att kostnaden kommer reduceras med ca 5 000:- . Ett Flexibump gupp kostar ca 10 000:-. Tyvärr har en boende i Böste överklagat kommunens beslut angående max max 30 km/timme varför tidpunkten när detta kan verkställas är något osäkert.
 
Stämman beslöt att styrelsen får mandat att anlägga gupp av typen Flexibump där behov finns.
 

Figur 1 Väggupp av typen Flexibump

§10 Kommunalrådet Ulf Bingsgård informerar om planer och visioner för Trelleborg och Beddingestrand.
Ulf Bingsgård gjorde en mycket intressant och uttömmande föredragning om de visioner och pågående projekt som man arbetar med och som inte bara gäller för staden Trelleborg utan hela kommunen. Bl. a. nämndes projekt som biogasanläggningen i Jordberga som även medfört att ett Biogas Center of Excellence startats med placering i Trelleborg.
Beslut har tagits tillsammans med Region Skåne att en rättspsykiatrisk klinik skall etableras i staden. Ett nytt resecentrum för tåg och bussar skall bildas vid den gamla centralstationen. Skolungdomar har mycket aktivt fått vara med och föreslå hur detta center skall utformas. Utbyggnad och flytt av hamnen är ett annat stort pågående projekt som är viktigt för staden. Hamnen är en av de största vid Östersjön. Flytten innebär att attraktiva markområden frigörs för annan bebyggelse.
För Beddingestrands del har en designdialog genomförts för området Granhyddan och Pärlan. Målet har varit att ta fram en framtidsskiss/koncept för området kring Granhyddan och Pärlan. Skissen ska kunna användas som underlag vid framtida planläggning samt som ett medel för att locka verksamheter och service till orten. Arbetet har bedrivits som tre separata workshopar under ledning av representanter från kommunens Plan- & Byggavdelning. Deltagarna har bestått av markägare,
boende och föreningsaktiva i Beddingestrand. Vid två tillfällen har politiker från Samhällsbyggandsnämnden deltagit.
Frågor ställda till kommunalrådet vid mötet och dennes svar:
1. Renovering av badbrygga i Skateholm
En medlem menade att den befintliga bryggan vid campingplatsen i Skateholm är i dåligt skick och borde renoveras.
Detta gäller speciellt den stege som går ned i havet.
 
Svar:
Ansvarig nämnd kommer informeras om problemet
2. Sweco har gjort en utredning angående erosion av stränderna inom Trelleborg. På vilket sätt beaktas slutsatserna i utredningen av kommunen?
Svar:
Problem med erosion och översvämning av stränder förväntas bli värre i framtiden pga. den havsnivåhöjning som pågår orsakad av den globala klimatförändringen som sker och som är en följd av utsläppen av koldioxid i atmosfären. För Skånes del är havsnivåhöjningen även en konsekvens av den landhöjning som fortfarande pågår i norra Skandinavien efter det att inlandsisen smält bort.
Havsnivåhöjningen beaktas när det gäller bygglov för strandnära bebyggelse. Nybyggnation tillåts inte om den inte klarar golvnivå +3,0 m över medelhavsnivån.
Det kommer krävas både globalt och nationellt samordnade lösningar för att hantera problemen med klimatförändring och medförande havsnivåhöjning. Om en kommun t ex. börjar bygga vallar förskjuts problemet till annan utmed samma
kust.
3. Handläggningstid för bygglov
Det finns en målsättning att handläggningstiden för enkelt bygglov skall vara högst 10 veckor. Idag kan det ta upp till 14 veckor.
Svar:
Kommunen arbetar för närvarande med att korta handläggningstiden genom att förenkla rutinerna
4. Fiberoptiknät i Beddingestrand
Det finns för närvarande enbart ett minde fiberoptiknät i Beddingestrand med ca 25 st. anslutna men inget som är tillgängligt för merparten av hushållen. Man är istället hänvisad till ADSL eller mobilt bredband vilka båda har
begränsad bandbredd. Vilka planer har kommunen för utbyggnad av ett fiberoptiknät nu när kommunen har startat nytt bredbandsbolag?
 
Svar:
Kommunen kommer först bygga ut fiberoptiknätet i Trelleborgs stad. I samband med att en gasleding byggs från
Trelleborg till den nya biogasanläggningen i Jordberga kommer en fiberoptikkabel samtidigt läggas intill denna ledning. En anslutande kabel kommer därefter läggas till Klagstorp och i ett senare skede vidare till Beddingestrand. Ingen tidplan finns emellertid när dessa utbyggnader av nätet kommer vara klara.
Kommunen har via Länsstyrelsen ansökt om EU bidrag för att bygga ut fiberoptiknätet. Man förväntar sig att få ett svar
efter sommaren.
Ordförande menade att det borde ske påtryckningar för att få bredbandsbolaget att påskynda en utbyggnad av ett nät i Beddingestrand.
5. Kvalité på havsvattnet
Beddingestrand har sämre vattenkvalité än några andra stränder utmed Östersjön. Det är brunt pga. en riklig förekomst av
alger.
a) Vad kan göras för att förbättra denna?
b) Kommer utbyggnad av Trelleborgs hamn påverka kvalitén?
c) Skulle situationen förbättras om reningsverket i Smygehamn hade sitt utsläpp längre ut i havet?
 
Svar:
Förutsättningarna är olika för kusterna utmed Östersjön. Havsströmmarna går parallellt utmed stranden i Beddingestrand
vilket medför en dålig rotation av vattnet jämfört med vad som är fallet för mer in- och utåtgående strömmar. Även vilka vindriktningar som är mest förhärskande har betydelse.
 
a) Kommunen bedriver ett arbete att förbättra kvalitén i det vatten som tillförs havet via åar. Det pågår för närvarande ett
sådant projekt för Tullstorpån. Halten av närsalter i vattnet som bidrar till en övergödning kommer reduceras för denna å.
 
b) Simuleringar med de havsströmningarna som fås efter utbyggnaden har gjorts. Dessa visar att ingen försämring av
algsituationen kommer ske
 
c) En ändring med ett utsläpp längre ut från kusten skulle enligt expertutlåtande inte förbättra vattenkvalitén
6. Dockrosvägen
Miljödomstolen har beslutat att en anslutning till befintlig servitutsvägens skall anläggas söderut. Domen vinner laga kraft
den 19/7 om den inte överklagas.
En av de boende vid Dockrosvägen menade att ÖBV borde ta bort de stenar som för närvarande blockerar trafiken till
servitutsvägen.
 
Svar:
ÖBV kommer inte vidta några åtgärder innan förrättningen vunnit laga kraft och eventuella överklagande av domen har behandlats färdigt. Detta på inrådan från Lantmäteriet.
7. Bussförbindelse till Skurup
En busslinje till Skurup skulle innebära klara fördelar för de som vill enkelt kunna nå järnvägsstationen och via pågåtågen ta sig vidare.
Svar:
Kommunen har diskuterat detta med Skånetrafiken som återkom med beskedet att man ser problem med lönsamheten då
man tror att många boende utmed linjen fortsatt föredrar att köra bil till stationen i Skurup.
8. Förbättrad infrastruktur
Ordförande avslutade frågestunden med att påpeka att Brunsbovägen för många är den normala leden för att per bil ta sig
norrut till Skurup och Malmö. Kommunen borde kontakta Trafikverket och påpeka att denna väg är viktig och en framtida direktförbindelse till riksväg 101 av bättre kvalité borde planeras. Brunsbovägen ingår för närvarande inte i någon
översiktsplan.
Svar:
Kommunalrådet höll med om vikten av att ha bra vägförbindelser norrut mot Skurup och Malmö.
 
§11 Förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för verksamhetsåret 2013-04-01 – 2014-03-31.
 Stämman godkände styrelsens förslag.
§12 Beslut om utdebitering för verksamhetsåret.
Stämman beslöt att utdebiteringen för verksamhetsåret 2013 – 2014 skall vara detsamma som tidigare år dvs 300 kr/andel och inträdesavgiften för nya medlemmar 7 500 kr.
§14 Val av styrelseordförande på 1 år.
Thorsten Appelgren valdes till styrelseordförande.

§15 Val av revisor samt suppleant.
Inget omval var aktuellt för sittande revisor samt revisorsuppleant vars mandatperiod går ut 2014.

§16 Fråga om val av valberedning.
Ordförande frågade stämmodeltagarna om det fanns någon/några som var intresserade att delta i valberedningen men ingen anmälde sig varför styrelsen får fortsatt uppdrag att hitta framtida lämpliga kandidater till styrelsen.
 
§17 Övriga frågor.
Snöröjning och spridning av sand vid halka
Några medlemmar vid Ceder-och Vitgransvägen menade att snöröjningen och sandning av vägarna som gjordes föregående vinter inte motsvarade behoven utan det var tidvis besvärligt att ta sig fram pga. den halka och snömodd som uppstod. Någon hade varit i kontakt med entreprenören som hänvisade till ÖBV:s ordförande.
Svar:
Ordförande uppmanade medlemmarna att ringa honom eller någon annan styrelsemedlem istället för att kontakta entreprenören för att diskutera behovet av snöröjning och sandning eftersom det är ÖBV:s styrelse som beslutar när en sådan insats skall göras och därefter vidarebefordrar detta beslut till entreprenören. Ordförande som självt bor året runt i Beddingestrand har kontinuerligt kontakt med entreprenören för att hålla honom underrättad, och flera gånger under en
vecka när behovet finns.
Snöröjning och sandning är dyrt påpekade ordförande. Man kan inte förvänta
sig samma standard som i centrum av en storstad.
Cykelvägen
a) Hålor i vägen
Det finns hålor i cykelvägen som gör det
besvärligt att cykla på denna
b) Växtlighet försämrar framkomligheten
En fastighet utmed cykelvägen har växter på tomten som inte tuktas utan har grenar som sträcker sig ut på cykelvägen
 
Svar:
 
a) ÖBV kommer kontakta entreprenören för att han skall åtgärda de hålor som finns.
b) Problemet uppstår vart år vid denna fastighet men ägaren gör inget trots påpekande. Trafikverket är ytterst ansvarig för framkomligheten på cykelvägen. När ordförande strax före årsstämman informerades om problemet kontaktade han Trafikverket. Dagen efter röjde deras entreprenör NCC växtligheten vid den aktuella tomten.
Framkomlighet vid brevlådor.
Eftersom brevlådorna till fastigheterna är placerade vid vägrenen måste post- och tidningsbuden köra på denna. En medlem
undrade vem som ansvarade för att vägrenen hålls i ett skick så att buden kan nå brevlådorna. Han hade vid ett tillfälle kontaktat ÖBV:s entreprenör för att få vägrenen vid hans brevlåda förbättrad. Denna la mer grus på denna.
 
Svar:
ÖBV ansvarar för vägrenarna.
Medlemmars direkta kontakter med ÖBV:s entreprenör
Som framgår bl. a. av ovanstående frågor tar medlemmar ibland direkt kontakt med entreprenören för att framföra sina
synpunkter på åtgärder man vill ha utförda. En medlem påpekade att detta inte bör ske utan alla synpunkter och
önskemål skall framföras till ÖBV:s styrelse annars riskerar vi att entreprenören tröttnar på att sköta ÖBV:s vägar.
 
Svar:
Styrelsen instämmer till fullo i detta. Det är inte entreprenörens utan styrelsens uppgift att hantera olika synpunkter och önskemål från medlemmarna. Vi måste vårda våra relationer med entreprenören. Han gör ett mycket bra
arbete.
Kontaktuppgifter till de olika styrelsemedlemmarna finns på ÖBV:s hemsida under rubriken Styrelse.
Östermarkens Samfällighet (ÖS)
ÖBV har under en längre tid fört en diskussion med ÖS angående deras medlemmars utfartsrätt till riksväg 9 via
ÖBV:s vägar. Detta berör fyra fastigheter. En av fastighetsägarna har accepterat ÖBV:s förslag till avtal och kontrakt har tecknats med denne medan de tre övriga fortsatt vägrar att acceptera att de måste betala för att få utfartsrätter. ÖBV har skickat fakturor till dessa tre ÖS medlemmar men ingen betalning har skett varför ÖBV:s styrelse avser att gå vidare och lämna ärendet för en av dessa medlemmar till kronofogden.Ordförande ställde frågan om årsstämman ger styrelsen mandat att hantera frågan som ovan beskrivits.
Svar:
Årstämman tillstyrkte att styrelsen går vidare i denna fråga på det sätt som redogjorts ovan.
Situationen vid Diesbäcken efter översvämningen 2010 och 2011
Efter översvämningarna 2010 och 2011 är situationen vid Diesbäckens utlopp i stort sett densamma dvs. det finns ingen
bro längre över ån och en större lagun har bildats vid stranden, se bild nedan. ÖBV har framfört ett klagomål till
Länsstyrelsen angående den rådande situationen. Den 9 juli -13 återkom. Länsstyrelsen med sitt svar där man inte finner någon rättslig grund för att för att förelägga fastighetsägarna att återställa bäckens lopp på den berörda fastigheten.
Länsstyrelsen finner även att dikningsföretaget Magle mosse av år 1899 inte har ansvar för Diesbäcken i det aktuella området. Länsstyrelsen avslår därför begäran att en styrelse för dikningsföretaget ska utses, samt lämnar hela ärendet utan
åtgärd.Trelleborgs kommun som också kontaktats anser inte att det är deras sak att återsälla området vid utloppet utan detta är de berörda fastighetsägarnas sak. Tyvärr hann kommunalrådet Ulf Bingsgård lämna mötet innan denna fråga behandlades men enligt en medlem är han sedan tidigare väl insatt i frågan men inget har gjorts.ÖBV:s styrelse menar att det inte är meningsfullt att föreningen agerar mer i detta ärende och frågan ställdes till stämman om denna delar denna uppfattning.
Svar:
Stämman instämde att ärendet är avslutat för ÖBV:s del.Alla medlemmar uppmanas att skicka brev eller e-post till Trelleborgs kommun där man uppmanar kommunen att återställa Diesbäckens utlopp. Det är kommunalval nästa år vilket ofta gör politiker mer lyhörda för väljarnas önskemål.
 
 
Figur 2 Diesbäckens utlopp  
 
 §18 Bestämmande av tid och plats för protokolljustering.
 Justering av protokollet sker på Bedinge Golfrestaurang tisdagen 2013-08-06 kl 10:00.

§19 Mötets avslutande.
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat samt önskade alla en fortsatt trevlig sommar.

Vid protokollet:
Anders Weibull                                                                                Thorsten Appelgren
Sekreterare                                                                                       Ordförande
Justeras:
Göran Ivarsson                                                                                    Lars Lindskog

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *