Protokoll fört vid årsmötet 2012 för Östra Beddingestrands Vägförening

Mötesdag: 18 juli 2012
Plats: Bedinge Golfklubb
Antal närvarande medlemmar:                      30
Antal närvarande styrelsemedlemmar:            7
Totalt antal närvarande:                                 37
§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla medlemmar och ÖBV:s entreprenör välkomna.

§2  Val av ordförande och sekreterare för stämman.

Thorsten Appelgren valdes till ordförande och Anders Weibull till sekreterare för stämman.

 
§3  Godkännande av dagordning och röst- och debiteringslängder.

Dagordning, röst- och debiteringslängder godkändes.

§4  Val av två justeringsmän att även fungera som rösträknare vid votering.

Karl Köhler och Bill Jacobsson valdes till justeringsmän.

§5  Frågan om mötets behöriga utlysande.

Godkändes.

§6  Föredragning av styrelseberättelsen.

Några av de frågor som tas upp i verksamhetsberättelsen diskuterades ytterligare under punkterna §16-19 nedan.

Efter det att verksamhetsberättelsen skickats ut tillsammans med kallelsen till årsmötet har Trelleborgs kommun hört av sig och vill ha ÖBV:s remissvar angående ett förslag till hastighetsgränser inom kommunens tätorter, en fråga som ÖBV har drivit i flera år och som kommunen tidigare bestämt avvisat. Enligt förslaget kommer föreningens alla vägar omfattas av en lagstadgad maxhastighet om 30 km/tim. För riksväg 9 skall maxhastighet 40 km/tim gälla från infarten i väster till Beddingestrand och fram till Pärlvägen. För den fortsatta delen av riksvägen bort till kommungränsen i öster kommer maxhastigheten att fastställas i samråd med Trafikverket.
Verksamhetsberättelsen godkändes av stämman.
§7  Föredragning av revisorns berättelse samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.

Sekreteraren läste upp den revisionsberättelse som föreningens revisor Göran Nilsson författat. Stämman godkände densamma och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

§8  Beslut om ersättning till styrelse och revisor.

Årsmötet beslutade att behålla samma årliga arvoden för styrelsens ledamöter dvs. 15 000 kr till ordföranden, 12 000 kr till sekreteraren och kassör, 1 000 kr till revisor samt 300 kr per möte för övriga styrelsemedlemmar och styrelsesuppleanter.

§9  Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmarna.
Ingen motion från medlemmarna hade registrerats.
§10  Förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för verksamhetsåret 2012-04-01   – 2013-03-31.
Stämman godkände styrelsens förslag
§11  Beslut om utdebitering för verksamhetsåret.

Stämman beslöt att utdebiteringen för verksamhetsåret 2012 – 2013 skall vara detsamma som tidigare år dvs 300 kr/andel och inträdesavgiften för nya medlemmar 7 500 kr.

§12  Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Val av ordinarie ledamöter

Thorsten Appelgren. 1 år omval
Hans Odell 1 år omval
Jozita Erming 2 år omval
Bengt Dahlbom 2 år nyval
Val av suppleanter
Gustaf Andler 1 år omval
Malte Lönegård 1 år omval
Lena Andersson 1 år nyval
Leif Härwell 1 år nyval
Inget omval var aktuellt för Anders Weibull eftersom hans mandatperiod som ordinarie ledamot varar ytterligare 1 år.
Ordförande är föreningens firmatecknare.
Kassören har genom fullmakt från styrelsen mandat att teckna föreningen för bankärenden.
§13 Val av styrelseordförande på 1 år.

Thorsten Appelgren valdes till styrelseordförande.

§14  Val av revisor samt suppleant.

Sittande revisor samt revisorsuppleant omvaldes för 2 år.

§15  Fråga om val av valberedning.

Enligt stadgarna krävs ingen valberedning men ordförande bad intresserade kandidater att höra sig eftersom det vore en fördel att ha någon/några ledamöter som sköter detta.

§16  Info från möte med kommunen.

a. Komplettering av belysningsstolpar längs riksväg 9.

ÖBV hade före mötet lämnat ett förslag till en placering av fler belysningsstolpar vid 5 utfartsvägar längs kustväg 9 och menar att dessa bör kunna uppföras under år 2012 enligt den träffade avsiktsförklaringen gällande cykelledsbelysning, se figur/karta under fliken om ÖBV  (kartan blir oläslig om den inflickas här till skillnad från utskrivet protokoll)

 

Följande vägar är utvalda:

 

   på den södra sidan om riksvägen

  1. Brunalgsvägen
  2. Bärnstensvägen 
  3. Musselvägen 
  4. Barkborrarvägen

på den norra sidan:

  1. Östermarksvägen  
  Principiellt menade kommunen att cykelledsprojektet är avslutat och det finns inga planer och pengar för några ytterligare installationer. Dock skulle man kunna tänka sig att bidra ifall Trafikverket fortfarande anser att det är befogat med fler stolpar.

ÖBV har efter mötet med kommunen varit i kontakt med Trafikverket som anser en komplettering som både befogad och nödvändig men menar att man måste återkomma angående tidplanen för genomförandet eftersom kostnaderna måste
budgeteras vilket kan ske först 2013 eller 2014. Strax före årsmötet fick ÖBV dessa synpunkter vilka därefter förmedlades vidare till kommunen. Eftersom flertalet av kommunens representanter är på semester vill man ge sitt svar först
när alla berörda har återvänt till arbetet.

 

b. Kommunens planer för fortsatt exploatering av östra Beddingestrand.

Generellt ser Trelleborgs kommun Beddingestrand som ett tillväxtområde som man är beredda att satsa på och kan tänka sig att bygga ut den kommunala servicen.

 

c. Utbyggnad av infrastrukturen norrut.
För många boende i Beddingestrand är Brunsbovägen den normala leden för att per bil ta sig norrut till Skurup och Malmö. Många fast boende arbetar i Malmö. Vintertid är denna väg ett problem. Den skall snöröjas inom 4 timmar enligt Trafikverkets nuvarande prioritetsplan. Kommunen höll med om att något borde göras och skall kontakta Trafikverket. Denna väg ingår för närvarande inte i någon översiktsplan.
d. Kapaciteten för vattenreningen i Smygehamnsverket.

Kapaciteten för reningsverket i Smygehamn börjar nå sin övre gräns. Det renade vattnet släpps 300 m ut i havet.

Verket övervakas av länsstyrelsen som periodiskt gör tillsyn och dessutom får mätdata från detta.

Kommunen delade meningen att verkets kapacitet på sikt måste ökas.

 

e. Tillsyn av skötsel av befintliga dikningsföretag.

Problemen med dikningsföretagen i Beddingestrand, t ex Diesbäcken, är kända av kommunen. Det finns fler dikningsföretag inom kommunen med samma problem. Länsstyrelsen har ansvaret för tillsynen av dessa men Trelleborgs kommun har
börjat kontakta de olika företagen för att informera dem om deras ansvar och kräva att de bildar styrelser när sådana saknas.

En ÖBV medlem drabbades speciellt mycket av översvämningen av Diesbäcken och stämde därför ansvarigt dikningsföretag. Åklagaren lade ned målet efter 1 år. Medlemmen har gått vidare och överklagat men hyser föga hopp om framgång bl. a eftersom målet på nytt hamnat hos samma åklagare.

 

f. Skötsel av stränderna och badplatser.
 Trelleborgs kommun håller på att se över skötseln av sina stränder med avseende på bl. a borttagning av alger. Om
Beddingestrand kommer omfattas av de nya planerna är fortfarande inte avgjort. Mer information kommer finnas på kommunens hemsida.
g.Fiberoptiknät.

Frågan om fiberoptiknät i Beddingestrand diskuterades med kommunen som menade att man för närvarande
koncentrerar sig på utbyggnader inom staden.

16 fastigheter i Beddingestrand belägna nära Östermarksvägen har redan skaffat sig ett gemensamt fiberoptiknät anslutet till Telia.

 

ÖBV har undersökt möjligheterna att få statliga bidrag för att installera ett fiberoptiknät i Beddingestrand. Beddingestrand betraktas som småort och har därför rätt till sådant bidrag. Totalt har staten avsatt 50 MSek för detta. Med erhållet bidrag skulle kostnaden bli 15 000:- per hushåll eller 5 000:- ifall man självt svarar för grävningen.

Fiberoptiknät bör inte hanteras i ÖBV:s regi eftersom detta skulle kräva en ny lantmäteriförrättning till stora kostnader. Istället kan en ny samfällighet bildas som söker bidrag. Styrelsen har beslutat avvakta utvecklingen i kommunen.

 

h. Inbjudan till ÖBV:s årstämma 2012

ÖBV bjöd vid mötet in Trelleborgs kommun till ÖBV:s kommande årsstämma.

Kommunen gav senare svaret att ingen av de tänkbara representanterna hade någon möjlighet att närvara pga. att årsmötet äger rum mitt under deras semestertid.

 

§17  Info lantmäteriförrättning Dockrosvägen

En förrättning har utförts av Lantmäteriet angående anslutning av de planerade fastigheterna St.Beddinge 44:10 -11 – 12 -13 till Dockrosvägen, se figur nedan.

Figur 2 Anslutning av servitutsväg till Dockrosvägen

 

De planerade fastigheterna ligger utmed en befintlig servitutsväg som kan anslutas till Dockrosvägen antingen norrut eller söderut. Lantmäteriet beslutade att anslutningen skall ske söderut vilket innebär en förlängning av den del av Dockrosvägen som är parallell med stranden och som för närvarande slutar vid några utlagda stenar som blockerar biltrafik vidare österut. Denna del av Dockrosvägen är inte utbyggd med bärlager och fiberduk. Den tål därför ingen tyngre trafik utan måste förbättras för att uppnå samma standard och utformning som andra ÖBV vägar vilket även gäller för den förlängning som måste nyanläggas. Förlängningen kommer ske på ett område som idag är klassat som grönområde.

 

Alla kostnader för marklösen, förrättningskostnader samt vägbygget skall enligt Lantmäteriet belasta de fyra fastigheterna 44:10-11-12-13 men även 44:5. ÖBV kommer således inte att drabbas av några kostnader.

 

Utrymme för vändplats för sopbil kommer förmodligen vara ett problem vilket innebär att sophämtning inte kan ske vid tomtgränserna utan sopkärlen måste transporteras av fastighetsägarna till närmaste vändplats på
Dockrosvägen.

 

Styrelsen för ÖBV har beslutat att inte överklaga Lantmäteriets förrättning även om man anser en anslutning norrut varit det bättre alternativet. Några av de berörda fastighetsägarna har däremot bestämt sig för att
göra detta.

 

ÖBV kommer inte vidta några åtgärder innan förrättningen vunnit laga kraft. Detta på inrådan från Lantmäteriet. Bl. a. har några fastighetsägare velat att ÖBV redan nu skall ta bort de stenar som blockerar trafik till servitutsvägen.
§18  Info förhandlingar med Östermarkens Vägsamfällighet

ÖBV har sedan ett år försökt sluta ett avtal med Östermarkens Vägsamfällighet (ÖV) angående deras medlemmars
rätt till in- och utfart till riksväg 9 via ÖBV:s del av Östermarksvägen. Fem medlemmar i ÖV är berörda, se figur nedan.

Figur 3 Östermarkens Vägsamfällighet

 

ÖV bildades vid en förrättning år 2000. Enligt denna skulle fastigheterna 1 – 4 som är markerade i figuren ovan ha rätt till in- och utfart till riksväg 9 efter en överenskommelse med ÖBV. Något sådant avtal finns inte registrerat hos Lantmäteriet men det finns ett muntligt sådant mellan ÖBV och den tidigare ägaren till fastighet 1 (Linus länga). Några ÖV medlemmar menar att man pga. gammal hävd har rätt till avgiftsfri in- och utfart. ÖBV:s styrelse är av annan åsikt och anser att ÖV:s medlemmar borde betala samma avgifter som ÖBV:s egna medlemmar d.v.s. 3 andelar à 300:-/år. Eftersom fastighet 1 (Linus länga) har veterinärverksamhet med ett flertal besökande bör denna fastighet betala en högre avgift. Fastighetsägaren har accepterat detta och är beredd att betala 10 andelar under den prövotid på ett år som båda parter kommit överens om.

Under våren beslutade ÖBV att rådfråga Lantmäteriet vad som gäller och har via den förrättning som genomfördes fått bekräftat vad som sägs ovan dvs. ett avtal bör slutas som reglerar vilka avgifter ÖV:s medlemmar skall betala för in- och
utfartsrättigheterna till riksväg 9.

 

Den 23/7 skall ÖBV åter träffa ÖV och förhandla om ett avtal.

 

Årsmötet beslutade att ÖBV skall vid dessa förhandlingar kräva att ÖV:s medlemmar betalar samma avgifter som ÖBV:s
medlemmar dvs. 3 andelar samt att fastighet 1 (Linus länga) betalar 10 andelar under den prövotid som överenskommits.
Andelskostnaden skall vara densamma som för ÖBV:s medlemmar dvs. för innevarande år 300:- per andel.

§19  Övriga frågor.

 

Ridning på ÖBV:s vägar

En medlem menade att den ridning som sker på vägarna sliter hårt på dessa.

 

Svar:

ÖBV kan endast hålla med om detta men det är en laglig rätt att rida på
dessa. Detta gäller däremot inte reservatet och all ridning där bör därför
stävjas. Medlemmarna uppmanas påpeka detta för de ryttare som ändå gör detta.
Cykelvägen
a. En bambuliknande växt har klippts ned
utmed cykelvägen strax öster om Östermarksvägen. De kvarstående
delarna utgör en direkt fara om någon skulle falla på dessa menade en medlem.
b. En annan åsikt var att cykelvägen på vissa
delar är smal och svår att ta sig fram på beroende på att växligheten har fått
breda ut sig.
 
Svar:
a. Den bambuväxt som klippts ned växer huvudsakligen inom tomtområdet till en fastighet. ÖBV har varit i kontakt med ägaren men har hitintills inte fått något gehör för att växten borde tas bort i närheten av cykelvägen.
 
b. NCC svarar för skötseln av området mellan cykelvägen och riksväg 9 medan det är de enskilda fastighetsägarnas skyldighet att göra detta på den andra sidan av cykelvägen.

ÖBV kommer kontakta NCC för att uppmana dem att reducera växligheten där detta behövs för att framkomligheten skall förbättras.

Lösspringande hundar.
En medlem menade att det finns många lösspringande hundar i Beddingestrand och speciellt på stranden. Dessa utgör
ett problem eftersom de smutsar ned när de utför sina behov och kan dessutom vara störande och aggressiva.

 

Svar:

ÖBV kan bara hålla med om detta men har inget mandat att föra någon
talan när det gäller lösspringande hundar utan detta är en allmän ordningsfråga
som måste tas upp med Trelleborgs kommun.

Hög trafikintensitet  på Cedervägen
Cedervägen har mycket trafik vilket bl. a kan bero på att man alltmer börjat använda denna väg framför riksväg 9. T.ex. sker ofta infart på Cedervägen redan vid Brunsbovägen istället för att använda riksväg 9 fram till närmsta avtagsväg till fastigheten. En medlem föreslår därför att 2 gupp anläggs på Cedervägen för att reducera trafiken och få ned
hastigheten.

 

Svar:

Mötet beslutade att en test med gupp på Cedervägen genomförs.
Entreprenören och förslagsställaren diskuterar lämplig placering av dessa.

Omålade stenar

Det finns ett antal stenar utplacerade på ÖBV:s vägar för att blockera biltrafik men släppa genom cyklar. Dessa är
omålade men bör målas för att öka synbarheten

Svar:

Entreprenören kommer måla dessa.

 

§20   Bestämmande av tid och plats för protokolljustering.

Justering av protokollet sker på Bedinge Golfrestaurang lördagen 2012-08-04 kl 10:30.

 

§21 Mötets avslutande.

Ordföranden påminde om föreningens hemsida www.öbv.se som fortlöpande uppdateras. Den kan också användas för mailkontakt med styrelsen för synpunkter och önskemål. Han tackade därefter för visat intresse och förklarade mötet
avslutat samt önskade alla en fortsatt trevlig sommar.

 

 

Vid protokollet:

 

Anders Weibull                                                                      Torsten Appelgren
Sekreterare                                                                             Ordförande

 

 

Justeras:

Karl Köhler                                                                             Bill Jacobsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *