Protokoll fört vid årsmötet 2011 för Östra Beddingestrands Vägförening

Mötesdag: 27 juli 2011

Plats: Beddinge Golfklubb

Antal närvarande medlemmar:                       39

Antal närvarande styrelsemedlemmar:             8

Totalt antal närvarande:                                 47

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna och speciellt representanten för Sjötorps Samfällighet samt ÖBV:s entreprenör.

§2  Val av ordförande och sekreterare för stämman.

Thorsten Appelgren valdes till ordförande och Anders Weibull till sekreterare för stämman.

§3  Godkännande av dagordning och röst- och debiteringslängder.

Dagordning, röst- och debiteringslängder godkändes.

§4  Val av två justeringsmän att även fungera som rösträknare vid votering.

Tommy Hansen och Lena Andersson valdes till justeringsmän.

§5  Frågan om mötets behöriga utlysande.

Godkändes.

§6  Föredragning av styrelseberättelsen.

Några av de frågor som tas upp i verksamhetsberättelsen diskuterades ytterligare under punkten

§7 Övriga frågor – se nedan.

 

Ordföranden uppmanade medlemmarna att besöka föreningens hemsida för att där kunna inhämta aktuell information om vägarnas status och andra frågor som berör ÖBV. Föreningen har under året bytt webhotell och den nya hemsidan har adressen www.öbv.se.
Verksamhetsberättelsen godkändes av stämman.

 

§7  Föredragning av revisorns berättelse samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.

Göran Nilsson föredrog revisionsberättelsen. Stämman godkände densamma och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

 

§8  Beslut om ersättning till styrelse och revisor.

Årsmötet beslutade om en arvodeshöjning till 15 000 till ordföranden och 12 000 kr till sekreteraren samt oförändrade ersättningar för övriga medlemmar av styrelsen och revisorn.

 

Sekreteraren ansvarar fortsättningsvis för uppdateringarna av hemsidan och ingen extern hjälp kommer att anlitas mer.

§9  Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmarna.

 

Ingen motion från medlemmarna hade registrerats.

 

Styrelsen föreslog en höjning av inträdesavgiften från 6 000 kr till 7 500 kr. Stämman godkände styrelsens förslag.

§10  Förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för verksamhetsåret 2010-04-01   – 2011-03-31.

En medlem undrade varför de budgeterade materialkostnaderna är så höga, 125 000 kr. Ordförande förklarade att dessa blir höga därför kostnaderna för vägsalt, magnesiumklorid, ingår med ca

65 000 kr.

Stämman godkände styrelsens förslag.

§11  Beslut om utdebitering för verksamhetsåret.

Stämman beslöt att utdebiteringen för verksamhetsåret 2011 – 2012 skall vara 300 kr/andel och inträdesavgiften för nya medlemmar 7 500 kr, se även §9 ovan.

§12  Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Omval av ordinarie ledamöter

–   Thorsten Appelgren. 1 år
–   Anders Weibull 2 år
Omval av suppleanter
–   Gustaf Andler 1 år
–   Bengt Dahlbom 1 år
–   Ingemar Larsson. 1 år

 

Ordförande är föreningens firmatecknare.

Kassören har genom fullmakt från styrelsen mandat att teckna föreningen

för bankärenden.
§13 Val av styrelseordförande på 1 år.

Thorsten Appelgren valdes till styrelseordförande.

§14  Val av revisor samt suppleant.

 

Inget val gjordes eftersom revisor samt suppleant valdes 2010 för 2 år.

§15  Fråga om val av valberedning.

Roland Wilthorn avled tyvärr tidigare i år. Föreningen har därmed ingen valberedning.

 

Stämman gav styrelsen i uppdrag att under kommande mandatperiod finna lämpliga kandidater för valberedningen.

 

Enligt stadgarna krävs ingen valberedning.

§16  Övriga frågor.

 

  • Underhåll av Cedervägen

En fråga ställdes om det går att undvika att hålor, kratrar, bildas genom att grus med större partikelstorlek läggs på vägen.

 

Svar: De senaste åren har grus med partikelstorleken 0/16 använts på vägarna norr om riksväg 9 istället för 0/8 dvs. grus med storleken 0/16 har spridits på Cedervägen. Söder om riksvägen används fortfarande 0/8. Att använda grövre material som slitbana på Cedervägen är inte rimligt eftersom bl.a. cykling och gång på vägarna då skulle bli förenat med svårigheter.

Enligt ÖBV:s entreprenör är grundproblemet att vägarna är dåligt konstruerade från början och saknar ordentligt bärlager. Avgörande för slitaget av vägarna är mängden nederbörd, trafikbelastningen, hur snabbt fordon framförs och ifall rivstarter eller häftiga inbromsningar görs. Undantaget är de nygjorda vägarna som tål belastningar och regn betydligt bättre. Detta gäller t.ex. delar av Skalbaggevägen.

Att bygga om vägarna t.ex. genom att ta bort stora delar av övre lagren för att lägga bättre bärlager skulle vara förenat med stora kostnader.

Anslutning av servitutsväg till Dockrosvägen

Vad gäller beträffande en anslutning av en befintlig servitutsväg till Dockrosvägen undrade en medlem som har fastighet vid Dockrosvägen.

 

Svar: En framställan har gjorts av en berörd fastighetsägare att ÖBV söderut skall ansluta befintlig servitutsväg till allmän väg via Dockrosvägen. Detta gäller fastigheterna 44:10,44:11, 44:12, 44:13 – se karta nedan. Den förlängning av Dockrosvägen som skulle krävas för detta består i dag av en sandväg som för närvarande endast duger som gångstig. Dessutom är den första delen av Dockrosvägen, den del som är parallell med stranden, inte utbyggd med bärlager och fiberduk. Den tål därför ingen tyngre trafik.

Gällande plan för ÖBV:s ansvarsområde omfattar även Dockrosvägen och dess förlängning men utförandedelens giltighet för planen upphörde 2002-12-31 dvs. en ny förrättning måste göras av Lantmäteriet om servitutsvägen skall anslutas söderut. Om Lantmäteriet godkänner anslutningen anser styrelsen för ÖBV att fastighetsägarna själva måste svara för kostnaderna för förrättningen och för att anlägga utfarten. En av fastighetsägarna har förklarat att han avser att bygga anslutningen själv utan att en förrättning görs. Detta är oacceptabelt. ÖBV har nyttjanderätten av alla vägar inom ansvarsområdet inklusive även Dockrosvägen. Allt intrång av enskilda utan tillstånd av föreningen kan medföra krav på intrångsersättning samt anmälan till polismyndighet för rättsliga åtgärder.

Styrelsen har i september 2010 skickat ett brev till berörda fastighetsägare och grannar för att kalla till ett samråd men inte fått några svar. Även Lantmäteriet och Trelleborgs kommun fick en kopia av detta brev.

  • Diesbäcken

Vad är nuvarande status beträffande översvämningen av Diesbäcken och vad sker fortsättningsvis?

 

Svar: Länsstyrelsen har beslutat att anmäla ansvariga till åtal för översvämningen av Diesbäcken baserat på den klagomålsanmälan som en berörd fastighetsägare har gjort. ÖBV är inte berörd och kommer inte ansvara för återställningen utan detta kommer förmodligen bli dikningsföretagets ansvar. Vatten har dämts upp uppströms vilket varit en av orsakerna till de omfattande skadorna nedströms. Bl. a har en spång med ledningar för vattenförsörjningen av angränsande fastigheter spolats bort.

 

  • Belysning utmed gång- och cykelleden som går längs riksväg 9.

En medlem menade att det är väldigt mörkt om kvällarna utmed gång- och cykelleden

Svar: ÖBV har under flera år försökt att övertyga Trelleborgs kommun att det borde finnas en belysningsstolpe åtminstone vid varje vägkorsning med riksväg 9. Kommunen vägrade länge att göra något men valåret 2006 gav man med sig och installerade 5 stolpar. Därefter har ÖBV förmått Trafikverket att installera ytterligare 8 belysningsstolpar på den del av gång- och cykelleden där Trafikverket fått tillåtelse att använda befintlig väg inom ÖBV:s ansvarsområde, vilket motsvarar den del av leden som börjar vid korsningen med Guldvingevägen och fortsätter österut längs Bergtallsvägen/Klematisvägen.

Vid ett möte med Ulf Bingsgård i maj i år tog ÖBV åter upp frågan om utökad belysning från Amalfi och österut. Han kontaktade efter mötet ansvariga tjänstemän och politiker som gav svaret att det finns inga planer att utöka belysningen.

Styrelsen uppmanar alla medlemmar att ta kontakt med kommunen och kräva att kommunen gör något.

Förslag väcktes att representanter för Trelleborgs kommun bjuds in till nästa årsmöte. Styrelsen kommer att göra detta.

  • Beläggning på gång- och cykelleden vid Diesbäcken

Grövre material har används vid övergången av Diesbäcken som gör det svårt att cykla där och medfört att flera cyklister istället väljer att cykla på riksväg 9.

 

Svar: Trafikverket ansvarar för detta. Problemet kommer att tas upp vid den slutbesiktning av den nybyggda delen av leden som skall äga rum den 10/8 då representanter från ÖBV kommer närvara.

 

  • Beddingestrands Föreningsråd

Som representant för Beddingestrands Föreningsråd framförde Peter Strub en beklagan över ÖBV styrelsens beslut att ÖBV inte avser att bli en medlem av rådet. Han menade att ÖBV borde bli detta eftersom föregående årsstämma beslutade att ÖBV skulle ta initiativ till att kalla till ett möte för att diskutera en utökad samverkan mellan föreningarna i Beddingestrand.

 

Svar: ÖBV har skrivit ett svar till rådet och motiverat varför man inte vill bli en medlem. Detta finns publicerat på hemsidan. Ett av huvudskälen är att rådet blivit en överordnad organisation med egen styrelse vilket bl. a. kan medföra att frågor som drivs av rådet och dess styrelse kan strida mot en enskild förenings intresse. Vid det första informationsmötet innan rådet bildats var ÖBV representerat av sin ordförande och sekreterare men ingen från ÖBV kunde tyvärr närvara vid nästa möte. ÖBV var inte inbjudna till mötet därefter när beslut togs att bilda en paraplyorganisation med egen styrelse och kunde därför inte argumentera mot detta. ÖBV hade hellre sett att ett forum skapades där representanter för de större föreningarna kontinuerligt träffades för att diskutera och finna frågor av gemensamt intresse som en eller flera av föreningarna därefter tillsammans skulle kunna driva vidare.

ÖBV är fortsatt intresserat av att samverka med övriga föreningar men inte som medlem av föreningsrådet.

Exempel på en fråga som rådet driver och som kan skapa problem mellan olika föreningar/intressen är t ex när rådet föreslår att en ny återvinningscentral skapas vid Sjötorp, något som de boende där inte är intresserade av utan hellre ser att kapaciteten för centralen vid Smygehamns soptipp utökas. En bild från denna central visades som illustrerade hur illa skött den är och varför troligen ingen boende i Beddingestrand skulle vilja ha en liknande i sin närhet.

  • Åretruntboende medlemmar

Det kan finnas medlemmar som är åretruntboende men som inte har anmält detta till ÖBV.

Svar: Styrelsen uppmanar alla att anmäla när boendeformen ändras. Är man åretruntboende bidrar man till att slitaget ökar på vägarna varför det är rimligt att man betalar en högre avgift.

§17   Bestämmande av tid och plats för protokolljustering.

Justering av protokollet sker på Bedinge Golfrestaurang lördagen 2011-08-13 kl 11.00.

§18 Mötets avslutande.

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat samt önskade alla en fortsatt trevlig sommar

 

Vid protokollet:

Anders Weibull                                                                      Torsten Appelgren

Sekreterare                                                                             Ordförande

Justeras:

Tommy Hansen                                                                      Lena Andersson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *